गेहू के रेट, जानिए देश की बड़ी मंडियों में गेहू के क्या रेट चल रहे है

Written by Chirag Yadav

Published on:

wheat Rate Today

स्थान न्यूनतम अधिकतम 
उत्तर प्रदेश/जफरगंज2130 / रु 2180 / रु 
उत्तर प्रदेश/रायबरेली2125 / रु 2125 / रु 
उत्तर प्रदेश/अलीगंज2125 / रु 2140/ रु 
उत्तर प्रदेश/कानपुर2130 / रु  2170 / रु 
उत्तर प्रदेश/बुलंदशहर2125 / रु 2130 / रु 
उत्तर प्रदेश/बाँदा2125 / रु 2150 / रु 
उत्तर प्रदेश/बदायूं2124 / रु  2135 / रु 
मध्य प्रदेश/ राजगढ़2005 / रु 2005 / रु 
मध्य प्रदेश/पन्ना2125 / रु 2125 / रु 
महाराष्ट्र/अहमदनगर2200 / रु 2400 / रु 
महाराष्ट्र/औरंगाबाद2080 / रु 2600 / रु 
महाराष्ट्र/सिल्लोड2100 / रु 2200 / रु 
पंजाब/अमृतसर2125 / रु 2125 / रु 
पंजाब/लुधियाना2125 / रु 2125 / रु 
पंजाब/पटियाला2125 / रु 2125 / रु 
पंजाब/बरनाला2125 / रु 2125 / रु 
आगरा 1895/ रु 2120/ रु 
इंदौर 2260/ रु 2450/ रु 
देवास 2000/ रु 2030/ रु 
अलवर 1695/ रु 2470/ रु 
हरियाणा 1945/ रु 2100/ रु 
हरदा 1950/ रु 2400/ रु 
गुजरात1790/ रु 2530/ रु 
नागपुर1790/ रु 2120/ रु 
अलीगढ़ 1785/ रु 2160/ रु 
लालसोट 1770/ रु 2500/ रु